یاشار عزیز

امیدوارم سالی پر تبر و چاقو بی خطر به همراه داشته باشی.

مهران فرهادی    

یک فروردین 1401