حسین حمیدیا عزیز

امیدوارم سالی همراه با موفقیت روز افزون داشته باشی.

مهران فرهادی    

یک فروردین 1401